Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave:
Artikel   1 - Definities
Artikel   2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel   3 - Toepasselijkheid
Artikel   4 - Auteursrecht
Artikel   5 - Het aanbod
Artikel   6 - Prijzen van aangeboden producten
Artikel   7 - De overeenkomst
Artikel   8 - Betalingen
Artikel   9 - Verzending en levering
Artikel 10 - Eigendomsvoorbehoud
Artikel 11 - Annuleren van uw bestelling
Artikel 12 - Retourbeleid
Artikel 13 - Herroepingsrecht
Artikel 14 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel 15 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
Artikel 16 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 17 - Nakoming overeenkomst en extra garantie
Artikel 18 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 19 - Klachtenregeling
Artikel 20 - Geschillen
Artikel 21 - Overmacht
Artikel 22 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument:de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 10. Modelformulier voor ontbinding/herroeping: Europees modelformulier voor . Op verzoek en indien noodzakelijk bij herroeping voorziet ondernemer de consument van dit formulier. Het modelformulier voor ontbinding/herroeping hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft; Het formulier is ook hier te downloaden.
 11. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 -Identiteit van de ondernemer
GijsRadijs is een online winkel die gebruikte vintage/retro voorwerpen (maar ook voorwerpen in nieuwstaat met een vintage/retro tintje) verkoopt. GijsRadijs heeft geen fysieke winkel; artikelen kunnen uitsluitend online besteld worden. De artikelen worden per post verzonden of kunnen, in overleg en volgens afspraak, ook afgehaald worden (in 's-Hertogenbosch).

Postadres
: GijsRadijs
geen bezoekadres
  Zuiderparkweg 514
    5216 HE 
    's-Hertogenbosch
    NEDERLAND
     
Contact : 06-11216655
Eigenaar : Remke Reuser-Arens
Website : www.gijsradijs.nl
Emailadres
: [email protected]
     
Overige    
KvK-nummer : 68842600
BTW-identificatienr. : NL148085428B02

 

 

 

 

 
 

 

 

Artikel 3 -Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die gedaan worden bij GijsRadijs. Door het plaatsen van een bestelling geeft men aan akkoord te gaan met de algemene voorwaarden en condities van GijsRadijs.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 5. GijsRadijs behoudt zich het recht om de Algemene Voorwaarden te allen tijde aan te passen/te wijzigen. Uiteraard verstrekt GijsRadijs via website (of als bestelling via andere weg (bijv. telefonisch) wordt gedaan: als bijlage in de orderbevestiging per email) altijd de laatste versie aan de consument.

 
Artikel 4 -Auteursrecht
Niemand mag zonder toestemming van Remke Reuser-Arens het werk van GijsRadijs verveelvoudigen en/of openbaar maken. Alle afbeeldingen zijn eigendom van GijsRadijs, of zijn geplaatst met toestemming van de maker.

 

Artikel 5 -Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. GijsRadijs verkoopt gebruikte voorwerpen (zoals vintage/retro, gebruikte, tweedehands artikelen), met de daarbij horende lichte (en soms zwaardere) gebruikssporen. Op de foto's en in de artikelomschrijvingen geeft GijsRadijs van het aanbod een zo eerlijk, volledig en nauwkeurig mogelijk beeld van de staat waarin de artikelen zich bevinden. Eventuele  vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden GijsRadijs niet. 
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. 
 4. De kleuren van de producten op de website kunnen afwijken van de daadwerkelijke productkleur. Dit heeft te maken met hoe de kleuren op computer van consument zijn ingesteld, maar ook het type beeldscherm heeft invloed op hoe kleuren worden weergegeven. Voor de webshop van GijsRadijs geldt dus: afwijkingen in kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen voorbehouden. Aangeboden goederen en/of diensten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist. Bij twijfel van consument kan consument het beste contact opnemen met GijsRadijs om zekerheid te krijgen.

Artikel 6 -Prijzen van aangeboden producten

 1. De prijzen van de aangeboden tweedehands producten zijn gebaseerd op de prijs waar GijsRadijs ze voor in gekocht heeft: zeldzaamheid, kleur en staat van de tweedehands producten. Het kan zijn dat twee producten, die er hetzelfde uit (lijken te) zien, toch beide anders geprijsd zijn, alleen al doordat de inkoopsprijs voor beide producten verschillend zijn.
 2. Verzendkosten zijn niet inbegrepen in de prijs van de producten. De verzendkosten worden berekend per order en zijn afhankelijk van de omvang en het gewicht van de bestelde producten. De verzendkosten worden doorberekend aan de consument. Deze zijn te zien wanneer de items in het winkelmandje zijn geplaatst en het afrekenproces begint.
 3. GijsRadijs kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van invoer-, zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.
 4. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de website met betrekking tot die speciale aanbieding. Op artikelen die eerder duurder zijn aangeschaft dan de huidige prijs van de artikelen nu (bijv. SALE-artikelen) kan geen restitutie plaatsvinden.
 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 6. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 7. In afwijking van het vorige lid kan GijsRadijs producten of diensten, waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 8. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 9. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
  • deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  • de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

Artikel 7 -De overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen GijsRadijs en consument komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod op de webshop. Voordat de bestelling definitief wordt geplaatst, moet de consument akkoord gaan met de algemene voorwaarden en is er tevens mogelijkheid om deze in te lezen. Na het plaatsen van de bestelling is deze definitief en geeft consument aan akkoord te gaan met de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld via het emailadres dat door de consument is opgegeven bij de bestelling, de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. 
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft GijsRadijs passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch wil betalen, zal GijsRadijs daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. GijsRadijs kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien GijsRadijs op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 1.  

Artikel 8 -Betalingen

 1. Bestellingen via de website kunnen worden betaald met iDEAL, PayPal of vooraf betalen middels een Bankoverschrijving. Bij deze manieren van betalen geldt dat GijsRadijs de bestelling pas verzend, nadat de betaling binnen is.
 2. Ook bij het persoonlijk ophalen van de bestelling bij GijsRadijs (alleen mogelijk op afspraak) is het noodzakelijk dat de bestelling vooraf is betaald. Contante betalingen van internetbestellingen zijn, vanwege veiligheidsredenen, niet mogelijk.
 3. De consument geeft GijsRadijs toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door de consument gekozen betalingswijze.
 4. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van GijsRadijs.
 5. Indien na het plaatsen van de order de consument kiest voor vooruitbetaling middels bankoverschrijving heeft de consument 14 dagen de tijd om de betaling te voldoen.
 6. Wanneer betaling middels vooruitbetaling door consument uitblijft, ondanks bericht(en) hierover van GijsRadijs, is GijsRadijs gerechtigd om de order te annuleren.
 7. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan GijsRadijs te melden.

Artikel 9 -Verzending en levering

 1. GijsRadijs zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal GijsRadijs geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen 30 dagen, uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 3. Na ontbinding conform het vorige lid zal GijsRadijs het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 4. GijsRadijs streeft ernaar om bestellingen binnen 2 werkdagen na ontvangst van de betaling ter verzending aan te bieden. Hiertoe is GijsRadijs echter niet verplicht.
 5. GijsRadijs maakt standaard gebruik van de diensten en tarieven van PostNL. Andere diensten dan PostNL zijn mogelijk, echter op eigen risico van de consument. In het verleden heeft GijsRadijs minder goede ervaringen gehad met andere diensten dan PostNL.
 6. GijsRadijs pakt zijn bestellingen met grootste zorg in, zodat ze goed beschermd zijn onderweg. Wanneer bestellingen helaas toch beschadigd geleverd worden (afgezien van de eventuele gebreken die het object al had en waarvan de consument al van op de hoogte was voor aankoop, het betreft nl. vaak tweedehands gebruikte goederen), dan zoekt GijsRadijs samen met consument naar een passende oplossing: bijv. (deels) geld retour, vervangend artikel, tegoed voor nieuwe bestelling etc.
 7. Levering vindt plaats op het door de consument tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven afleveradres.
 8. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij GijsRadijs tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan GijsRadijs bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 9. GijsRadijs is niet verantwoordelijk voor het niet ontvangen van bestellingen wanneer afleveradres foutief is doorgegeven door consument. Consument blijft dan verantwoordelijk voor betaling van de order en evt. bijkomende kosten.


Artikel 10 -Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van de producten gaat over op het moment dat de producten op het door de consument opgegeven afleveradres worden aangeboden. Indien de consument in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten rekening van de consument. Eventuele retourzendingen en de daarbij behorende verzendkosten zijn voor rekening van de consument.

Artikel 11 -Annuleren van uw bestelling
De bestelling van de consument kan geannuleerd worden, zonder opgaaf van reden en zonder betaling van een boete, mits de bestelling nog niet verzonden is. Is de bestelling verzonden, dan gelden de normale retourbepalingen, zie artikel 11. Aangezien GijsRadijs ernaar streeft om de bestellingen binnen twee dagen na ontvangst van betaling te versturen, verneemt GijsRadijs de annulering van consument daarom ook zo spoedig mogelijk (liefst binnen een werkdag). 

Artikel 12  -Retourbeleid
Alle artikelen kunnen worden geruild en/of retour genomen, mits binnen 14 dagen na ontvangst contact is opgenomen met GijsRadijs.

Voor het terugzenden gelden de volgende voorwaarden:

 1. Indien de consument een product retour wil sturen, dient hiervoor contact te worden opgenomen met GijsRadijs. Volgens de wet “koop op afstand” heeft de consument een bedenktijd van 14 werkdagen waarbinnen de koopovereenkomst zonder opgaaf van redenen mag worden herroepen. Na contact te hebben opgenomen met GijsRadijs, dien het artikel binnen 14 dagen retour te zijn bij GijsRadijs.
 2. Het aankoopbedrag van het te retourneren artikel wordt nadat het retourproces goed is verlopen en het artikel terug in het bezit is van GijsRadijs, teruggestort op de door de consument opgegeven rekening. Indien de volledige bestelling wordt geretourneerd, stort GijsRadijs de bezorgkosten (alsook de orderkosten) terug. Indien de bestelling deels retour wordt gestuurd, stort GijsRadijs de bezorgkosten niet terug. Verzendkosten van de retourzending zijn voor rekening van de consument.
 3. GijsRadijs behoudt het recht om retouren te weigeren of om slechts een gedeelte van het bedrag te vergoeden wanneer het vermoeden bestaat dat de producten door de consument of derden zijn gebruikt of door schuld anders dan die van GijsRadijs of de bezorger van het product zijn beschadigd. Hierover wordt door GijsRadijs contact opgenomen met de consument. GijsRadijs is niet verantwoordelijk voor zoekgeraakte retourzendingen. De consument is verantwoordelijk voor het ordelijk verpakken en verzenden van een retourzending.

Voorwaarden retourzending

 1. Het artikel dient in originele staat van verzending te zijn.
 2. Na ontvangst van uw order zullen wij deze inspecteren op bovengenoemde punten. U ontvangt zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 5 werkdagen een e-mail bij ontvangst van uw product. GijsRadijs zal zorg dragen voor restitutie van het aankoopbedrag in principe direct maar uiterlijk binnen 14 werkdagen na retour ontvangst.
 3. Retourzendingen dienen te allen tijde voldoende te worden gefrankeerd. Deze kosten zijn voor eigen rekening. Retourzendingen die niet voldoende zijn gefrankeerd, worden te allen tijde geweigerd.
 4. GijsRadijs is niet verantwoordelijk voor zoekgeraakte retourzendingen. De consument t is verantwoordelijk voor het ordelijk verpakken en verzenden van een retourzending.

Artikel 13 -Herroepingsrecht

 1. De consument heeft, conform de wet "Koop op afstand", het recht tot 14 kalenderdagen na ontvangst van zijn bestelling zijn bestelling geheel of gedeeltelijk te willen herroepen en (een deel van) de bestelling te retourneren. Dit zonder betaling van een boete en zonder opgave van redenen.
 2. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan GijsRadijs.
 3. Als de consument op correcte manier gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.
 4. Na aanmelding van de herroeping dient het artikel/de bestelling met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies, uiterlijk binnen 14 werkdagen na ontvangst op het afleveradres retour gestuurd te worden naar GijsRadijs. De consument krijgt dan het gehele orderbedrag inclusief eventuele verzendkosten voor levering van de order terug. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.
 5. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 6. De consument ontvangt een bevestiging per e-mail, zodra GijsRadijs de zending heeft ontvangen en afgehandeld. Mits voldaan, vindt restitutie van het orderbedrag uiterlijk binnen 14 werkdagen na ontvangst retourzending door GijsRadijs plaats. 

Artikel 14 -Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren, zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

Artikel 15 -Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. Als GijsRadijs de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. GijsRadijs vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij GijsRadijs aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. GijsRadijs gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft GijsRadijs de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 16 -Uitsluiting herroepingsrecht
GijsRadijs kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

Artikel 17 -Nakoming overeenkomst en extra garantie

 1. GijsRadijs staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen, staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door GijsRadijs, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van GijsRadijs, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.


Artikel 18
-Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
  • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
  • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
  • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging:

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur:

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 19 -Klachtenregeling

Klacht met betrekking tot levering van uw bestelling.
Wij doen er alles aan om een goed product te leveren. Na ontvangst van de bestelling van de consument dient deze de geleverde goederen onmiddellijk te inspecteren en daarbij gebleken gebreken onmiddellijk per e-mail te melden. Mocht een artikel niet geleverd zijn conform de bestelling of niet voldoen aan de omschrijving op de website, laat het GijsRadijs dan zo spoedig mogelijk weten via het contactformulier of per email. We zullen ons uiterste best doen om de voor u best mogelijke oplossing aan te reiken.
 
Kwaliteit van artikelen.
GijsRadijs verkoopt gebruikte voorwerpen (zoals vintage, gebruikte, tweedehands of antieke artikelen), met de daarbij horende lichte gebruikssporen. Op de foto en in de artikelomschrijving geven wij een zo eerlijk mogelijk beeld van de staat waarin het artikel zich bevindt. Het kan voorkomen dat de kwaliteit van het artikel na een periode van gebruik niet (meer) aan uw verwachting voldoet. Indien u een klacht heeft over een artikel wat u bij ons heeft gekocht, zouden wij dit graag van u vernemen.

Artikel 20 -Geschillen
Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 21 -Overmacht
GijsRadijs heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een consument op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de consument mede te delen en zulks zonder dat GijsRadijs gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Artikel 22. Toepasselijk recht en bevoegd rechter

 1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over onze producten of diensten. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op, liefst per e-mail via: [email protected].
 3. Geschillen tussen partijen kunnen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.
 4. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard:
  – zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven,
  – zullen GijsRadijs en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.


Artikel 18
-Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.


Vragen, klachten en opmerkingen
Mocht u na het lezen van deze Voorwaarden vragen, opmerkingen of klachten hebben over deze Voorwaarden, neem dan gerust contact met ons op: [email protected].

 

 Het modelformulier van ontbinding/herroeping is hier te downloaden.Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »